Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Co Vás zajímá

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Těmito Obchodními podmínkami se řídí nákup zboží uskutečněný prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.essports.eu provozovaných společností Apollo store a.s., IČO: 267 58 679, se sídlem Praha, Nové Město, Vodičkova 682/20, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 8105.

Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují:

Práva a povinnosti Prodávajícího (jak je definován níže), Kupujícího, Cílového kupujícího a Zprostředkovatele (jak jsou definováni níže).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které Obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují Obchodní podmínky a  které se vztahují na podnikatele, občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb. Akceptací těchto Obchodních podmínek vyslovuje osoba souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku.

2. Vymezení základních pojmů

3. Základní údaje provozovatele obchodu

Obchodní firma Apollo store a.s.
IČO 267 586 79
Sídlem
Kontaktní
Praha, Nové město, Vodičkova 682/20, PSČ 110 00
Karlovy Vary, Závodu míru 974/66a, PSČ 360 17
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 8105
DIČ CZ26758679

E-mail

info@essports.eu

Zodpovědná osoba

Dušan Materna

4. Kupní smlouva

4.1. Kupní smlouva při Objednávce učiněné Kupujícím: Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění zboží Prodávajícím na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí potvrdí Prodávající na zadaný email Kupujícímu. Na vznik smlouvy toto potvrzení nemá vliv. Takto uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

4.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu: Je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Dokončit objednávku”.

4.3. Kupní smlouva při Objednávce učiněné (zadané) Zprostředkovatelem: V případě Objednávky učiněné Zprostředkovatelem, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto návrhem.

4.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy: Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.5. Veškerá prezentace zboží umístěná na našich webových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Vázanost Obchodními podmínkami
4.6.1. Vázanost Kupujícího: Kupující je vázán Obchodními podmínkami od okamžiku své registrace – od vytvoření Účtu. Při uzavírání kupní smlouvy je Kupující vždy seznámen (znovu) s aktuálním zněním Obchodních podmínek, se kterými vyslovuje souhlas a prohlašuje, že byl s nimi seznámen před odesláním své Objednávky. Obchodní podmínky jsou součástí kroku, kde kupující potvrzuje objednávku, stejně tak jsou součástí uživatelského účtu kupujícího.

4.6.2. Vázanost Cílového kupujícího: Zprostředkovatel, který učinil prostřednictvím Účtu Objednávku pro Cílového Kupujícího, je povinen tohoto Cílového Kupujícího seznámit s Obchodními podmínkami Prodávajícího.

5. Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2017 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

5.2. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel věc převzal
5.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
5.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
5.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
5.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
5.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

5.4. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

5.5. Ustanovení uvedená v č. 1 5.2 obchodních podmínek se nepoužívají u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny.

5.8. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, Prodávající potvrdí Kupujícímu v písemné formě (Reklamační protokol), kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

5.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

6. Zrušení Objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout či zrušit Objednávku nebo její část v případě:

Pokud již byla uhrazena část nebo celá kupní cena, bude tato částka vrácena zpět osobě, která tuto částku uhradila.

7. Kupní cena a výhrada vlastnického práva

Na webových stránkách Prodávajícího je vždy uvedena aktuální cena zboží včetně DPH. Pro určení výše kupní ceny zboží pro Cílového kupujícího je vždy rozhodující cena zboží uvedená na webových stránkách Prodávajícího v den učinění Objednávky. Kupující či Cílový kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží až úplným zaplacením kupní ceny zboží dle § 1829 občanského zákoníku.

8. Platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zboží. Cena platná v  okamžiku učinění objednávky (tj. aktuální cena uvedená v tom okamžiku na webových stránkách Prodávajícího) platí až do uzavření smlouvy. Kupní cenu zboží je Kupující/Cílový kupující povinen uhradit vždy nejpozději ke dni převzetí zboží.

8.1. Způsoby plateb kupní ceny:

8.1.1. V případě platby dárkovou kartou je potřeba si nejprve kartu na stránkách Prodávajícího objednat.

Jak na objednávku

Objednejte si jednoduše kliknutím na dárkovou kartu v požadované hodnotě, vyberte barvu a klikněte na koupit. Dárkové karty je možné pořídit v hodnotě 200,- Kč, 500,- Kč a 800,- Kč. U každé hodnoty máte na výběr 3 různé barvy dárkových karet. Dárkovou kartu je možné poslat i  se vzkazem na jinou e-mailovou adresu, než ze které je objednáváno.

Jak dárkovou kartu uplatnit

Oznámení o zaslání kreditu ve výši dárkové karty Vám bude zaslán na Váš e-mail či e-mail obdarovaného. Kredit je nutné přijmout a to nejpozději do 14 dní od obdržení oznámení, poté bude hodnota dárkové karty připsána formou kreditu na konkrétní uživatelský účet.
Při on-line nákupu vložte do košíku všechno zboží, které jste si vybrali a pokračujte k dokončení objednávky. Vyberte způsob doručení, vyplňte adresu pro zaslání zboží a způsob úhrady zvolte možnost platba dárkovou kartou. Po zadání této možnosti úhrady bude z celkové částky Vaší objednávky odečtena částka dárkové karty. Okamžitě tak uvidíte, kolik Vám zbývá doplatit či jaký kredit Vám zbývá pro příští objednávku. Zbývající částka nevyčerpaného kreditu již není časově omezena. Poté stačí objednávku dokončit.

8.1.2. Sekce Apollo days obsahuje sezónní a limitované nabídky. Výběr zboží a platnost nabídek určuje Prodávající. Tyto nabídky se pravidelně obměňují, vše záleží na rozhodnutí Prodávajícího.

9. Dodací podmínky

9.1. Lhůta dodání

Dodání zboží se uskuteční dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího v co nejkratším termínu, zpravidla ve lhůtě 2-5 pracovních dní.

9.2. Místo dodání

Místo dodání je stanoveno v Objednávce učiněné Kupujícím nebo Zprostředkovatelem. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v  českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Daňový doklad (faktura) je zasílán na e-mailovou adresu uvedenou v  objednávce. Též je možné fakturu vytisknout přes Uživatelský účet v  sekci Historie objednávek. Faktura je odesílána okamžitě po uskutečnění expedice zásilky. V případě dodání zboží na dobírku je faktura na e-mail odeslána po obdržení zaplacené částky na účet prodávajícího (od přepravní společnosti).

9.3. Doprava zboží

Rozvoz zboží zajišťuje Prodávající po celém území České republiky. Ceny za přepravu jsou uvedeny včetně DPH.

Způsoby dopravy:

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Storno Objednávky

Kupující a Cíloví kupující mají právo stornovat Objednávku kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakékoli sankce ze strany Prodávajícího. Stornovat lze Objednávku prostřednictvím Účtu. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat Objednávku po uplynutí maximální doby její platnosti, která činí 14 dní. Upozorňujeme zákazníky, že uzavřené a odeslané objednávky již není možné díky automatizovanému systému nijak upravovat či měnit. Jediná možnost je stornovat původní objednávku a vytvořit novou objednávku se správnými údaji. To se týká, jak výměny zboží, tak změny způsobu platby i dopravy.

Odstoupení Kupujícího – spotřebitele a Cílového kupujícího (spotřebitele)
10.2. V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. V  takovém případě spotřebitel kontaktuje Prodávajícího a nejlépe písemně na e-mailovou adresu: info@essports.eu uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
10.2.1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, podle § 1820 odst. 1 písm. f občanského zákoníku, se kterým je kupující seznámen před uzavřením objednávky a zároveň je formulář součástí uživatelského účtu kupujícího. Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.
10.2.2. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Zboží se spotřebitel zavazuje odeslat na adresu Prodávajícího Závodu míru 974/66a, 360 17, Karlovy Vary.
10.2.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle č. 1 10.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vrácené do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v souladu s  § 1820 písm. g občanského zákoníku, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
10.2.4. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího, (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím v souladu s § 1832 odst. 2 občanského zákoníku), do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od Kupujícího přijal, pokud Kupující neurčí jinak. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal podle § 1832 odst. 1 občanského zákoníku.
10.2.5. V případě, že odstoupení od smlouvy nebude Prodávajícímu odesláno v souladu s § 1818 občanského zákoníku nejpozději 14. den od převzetí zboží, je takové odstoupení od smlouvy neplatné.
10.2.6. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu i běžným používáním může Prodávající po Spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží podle § 1833, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

10.3. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá v případě, že:

10.4. Odstoupení Kupujícího – nespotřebitele a Cílového kupujícího - nespotřebitele
Nespotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11. Záruka

Prodávající poskytuje na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu záruku v délce 24 měsíců, která počíná běžet převzetím zboží kupujícím. Tuto záruku poskytuje Prodávající bez ohledu na to, zda se jedná o  spotřebitele či nespotřebitele. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním.

12. Reklamační řád

12.1. V zájmu urychlení reklamačního procesu je vhodné kontaktovat nás předem na e-mailovou adresu: info@essports.eu. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím či Cílovým kupujícím nedohodne jinak.
12.1.1. Reklamované zboží spotřebitel odesílá na adresu servisního místa Prodávajícího Závodu míru 974/66a, 360 17, Karlovy Vary, kde se též zajišťuje záruční a pozáruční servis zboží.
12.1.2. Po obdržení reklamovaného zboží Prodávajícím bude spotřebiteli obratem e-mailem odeslán Reklamační protokol.
12.1.3. V případě uznané reklamace, kde není možná výměna zboží či odstranění vady, peníze za zboží včetně částky za poštovné a balné budou zaslány na účet spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím v souladu s § 1832 odst. 2 občanského zákoníku).
12.1.4. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, dalších podkladů). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastaven až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.
12.1.5. Prodávající vyrozumí Kupujícího o vyřízení reklamace nejpozději do 30ti kalendářních dnů na e-mailovou adresu uvedenou v zaslané objednávce.

12.2. Kupujícímu – nespotřebiteli a Cílovému kupujícímu – nespotřebiteli náleží práva z odpovědnosti za vady v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

12.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., Tel.: +420 495 215 226, E-mail: spotrebitel@regio.cz,Web: www.konzument.cz. Procesní pravidla přístupná na http://www.konzument.cz/reseni-sporu/alternativni-zpusoby-reseni/scs-a-mus.php. Poplatky za řízení nejsou, jazyk: čeština, může být vedeno ústní nebo písemnou formou. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

13. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

14. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

14.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
14.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

15. Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

16. Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy mezi Prodávajícím na jedné straně a  Kupujícím, Zprostředkovatelem a Cílovým kupujícím na straně druhé se řídí právními předpisy České republiky a těmito Obchodními podmínkami, případně dalšími předpisy Prodávajícího, se kterými vyslovila příslušná osoba souhlas. Pokud se jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude toto mít vliv na platnost a  vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelné dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. srpna 2022

Apollo store a.s.

Muži

Ženy

Děti